Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Zienn ondersteunde 2041 mensen - jaarcijfers 2017

21 juni 2018

De jaarcijfers 2017 van Zienn zijn er. We ondersteunden vorig jaar in totaal* 2.041 mensen, 10% minder dan vorig jaar. Enkele weetjes: het aantal mensen in de Nachtopvang daalde, de bedbezetting niet en daarmee bleef het druk. We zagen minder jongeren en registreerden minder aanmeldingen voor de (crisis)opvang. Meer en meer zetten we in op crisisinterventie om opvang te voorkomen of te verkorten; we hielpen 356 huishoudens op deze manier, een stijging van 60%. 2017 was ook het jaar van het ACT-team, De Loods, de voorbereiding van De Werkerij en intensivering van de samenwerking met Het Kopland.
*in de opvangvoorzieningen, in de woonvoorzieningen, met crisisinterventie, ambulant

Bekijk al onze cijfers in de Infographic 2017.

Tussen 2011 en 2015 zagen we het aantal cliënten toenemen met flinke uitschieters naar boven in 2015. Sinds 2016 zien we een daling. Zo meldden zich bijvoorbeeld minder mensen voor de (crisis)opvang. De reden is lastig te onderzoeken, maar gissen kan wel: wijk- en gebiedsteams zijn inmiddels 3 jaar actief en pakken de eerstelijns hulp op. Bovendien trekt de economie aan.

Drukte in de Nachtopvang in 2017

In 2017 maakten 262 mensen gebruik van de Nachtopvang in Leeuwarden; 19% minder dan in 2016 (354 bezoekers). De 262 mensen verbleven samen 13591 nachten aan de Oostergoweg 1-d en dat is nauwelijks minder dan in 2016 (13739 nachten). Mensen bleven gemiddeld 52 nachten in de opvang, 10 nachten meer dan in 2016. Daardoor was de bedbezetting hoog en was het, ondanks het dalend aantal bezoekers, in 2017 zeker niet minder druk in de Nachtopvang dan in 2016.

Nieuwe werkwijze Nachtopvang in 2018 heeft effect

Over de Nachtopvang noemen we graag een 2018-feit. Voor meer rust in de Nachtopvang en om cliënten beter en sneller te kunnen begeleiden naar een passende vervolgplek, hebben we in maart 2018 qua werkwijze namelijk het roer omgegooid (zie ook dit nieuwsbericht). De aanmelding/intake en begeleiding zijn verplaatst naar de Dagopvang en voor jongeren komen 9 crisisplekken in het Huis voor Jongeren (Leeuwarden) als alternatief voor de Nachtopvang. Door deze veranderingen is er meer rust en ruimte om mensen te helpen doorstromen, binnen 3 maanden is het streven. De veranderde werkwijze sorteert effect: het aantal overnachtingen (de bedbezetting) daalt!

ACT-team, niet alleen voor de Nachtopvang

Een aantal van de bezoekers in de Nachtopvang kampt met forse(re) problematiek, mensen met zowel psychiatrische als verslavingsproblemen en soms verward/onbegrepen gedrag. Eind 2017 bundelden Zienn, Verslavingszorg Noord Nederland en GGZ Friesland hun kennis, expertise en netwerk om deze groep sneller te begeleiden naar adequate hulp/behandeling. Het ACT–team wordt, wanneer nodig, ingeschakeld voor bezoekers van de Nachtopvang, maar is niet verbonden aan alleen deze voorziening. Het team is er voor alle dak- en thuisloze mensen in Leeuwarden e.o. die door hun problematiek en/of gedrag niet (meer) passen binnen het reguliere hulpverleningsaanbod, onder wie zorgmijders (zie ook dit nieuwsbericht).

Investeren in crisisinterventie

We vangen mensen op bij dakloosheid, maar liever voorkomen of verkorten we de relatief dure opvang. Onze crisisinterventie is in opkomst. In 2017 hebben we dit ingezet voor 356 huishoudens in Groningen en Friesland, een toename van meer dan 60% ten opzichte van 2016! Wat crisisinterventie inhoudt? Als mensen bij ons aankloppen voor opvang, zetten we alles op alles om die opvang te voorkomen. We pakken de ergste problematiek aan en bieden als het ware ‘crisishulp’. Ondertussen creëren we mét iemands netwerk en instanties/hulpverleners die van betekenis zijn, vervolgoplossingen. Met crisisinterventie kan iemand in de eigen omgeving blijven en is dure opvang minder vaak nodig. We zetten crisisinterventie ook in als bemoeizorg voor mensen met zware/forse problemen en zorgmijders. Het doel is dat niemand tussen wal en schip valt en iedereen de hulp krijgt die nodig is. We hopen crisisinterventie in de komende jaren te kunnen uitbouwen.

Gameroom

Om opvang te voorkomen of te verkorten, is inzet vanuit diverse hoeken nodig: hulporganisaties, woningcorporaties, bewindvoerders, wijk- en gebiedsteams, gemeenten. Zodat op alle terreinen vorderingen kunnen worden gemaakt. In 2017 ontwikkelden we de social game D’r Op of D’r Onder: in een gameroom worden spelers (ketenpartners) uitgedaagd om op een andere manier naar hulpverlening te kijken. Over de schaduw van eigen protocollen en werkwijzen heen springend, werken ze actief en inventief aan oplossingen om mensen uit de opvang en in de eigen omgeving te houden.

Crisisinterventie alternatief voor ambulante ondersteuning

Crisisinterventie werkt preventief en is daarmee een mooi alternatief voor ons ambulante werk dat we in de afgelopen jaren hebben afgebouwd. Begin 2017 kondigden we aan dat we door niet-kostendekkende tarieven ons ambulante werk moesten herorganiseren. Logisch dat het aantal huishoudens dat we ambulant begeleidden, in het verslagjaar (fors) daalde: met 23% naar 807 huishoudens. Daarmee daalde ook het totaal aantal cliënten in 2017. We namen eind 2017 afscheid van ambulant ondersteuners waarmee het aantal medewerkers daalde naar 368 (242 fte).

Werk en Dagbesteding

Aan de slag zijn houdt actief en geeft structuur aan de dag. Zinvol bezig zijn is bovendien –naast waardevolle sociale relaties en autonomie- een van de 3 geluksfactoren. Met De Loods (voor 27+ cliënten) en de voorbereiding van De Werkerij (voor 16-27 jarigen) gaven we werk en dagbesteding in 2017 een flinke duw.
Ons aanbod telt nu als het ware 4 pijlers: Crisisinterventie, Opvang, Beschermd Wonen (in de sociaal pensions en Zorgopvang De Marene) en Werk/Dagbesteding.

Financiën

Zoals verwacht en begin 2017 aangekondigd sloten we het verslagjaar af met een financieel tekort. Inmiddels schrijven we weer groene cijfers en 2018 verwachten we met een positief financieel resultaat af te sluiten.

Het Kopland

Tot slot mag onze samenwerking met Het Kopland niet ongenoemd blijven. Naast een gezamenlijke bestuurder hebben we sinds 1 februari 2017 ook een gezamenlijke Raad van Toezicht. We presenteerden een gezamenlijke strategische koers, bereidden de integratie van ondersteunende diensten voor en richtten eind 2017 een moederstichting op. Zienn, Het Kopland en de moederstichting vormen samen een groep. Die vullen we in en bouwen we uit in 2018 en volgende jaren!

Terug naar het nieuwsoverzicht