Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Zienn en Corona

13 maart 2020

Het corona-virus verspreidt zich momenteel snel in Nederland. Wij volgende ontwikkelingen op de voet en volgen de richtlijnen van het RIVM en de GGD-instanties. Om besmettingsrisico’s zoveel mogelijk te vermijden hebben we maatregelen genomen. Waar nodig, passen we onze maatregelen aan.

Ons uitgangspunt is de zorg en dienstverlening door te laten gaan waar dat kan. Vanzelfsprekend zetten we ons in voor een goede basiszorg voor onze doelgroep. Omdat het doorgaans om een kwetsbare groep mensen gaat, zijn we extra terughoudend en alert bij evenementen, openstelling locaties en ontvangen van bezoek.

Onze Nachtopvang zetten we in deze tijd in om dakloze mensen en zorgmijders met serieuze verschijnselen quarantaine met zorg te bieden, ook overdag.

Onze acties om verspreiding van het corona-virus te beperken en goede (basis)zorg te bieden zijn:

Voor de Nachtopvang in Leeuwarden

  • De Nachtopvang in Leeuwarden blijft open. Voor mensen met serieuze verschijnselen hebben wij een afdeling met 8 isolatie-plekken waar zij ook overdag verblijven en waar zorg en toezicht is. Deze afdeling is voor alle dakloze mensen – ook die van het Leger des Heils – én voor zorgmijders die ziek zijn. Zorgmijders hebben immers geen mensen in hun nabije omgeving om verzorging te kunnen bieden. Deze maatregel is in overleg met de gemeente Leeuwarden en GGD Fryslân. De GGD is ook betrokken bij de zorg.
  • Intakegesprekken met nieuwe cliënten voor de Nachtopvang zijn niet meer face-to-face, maar telefonisch.

Voor de Dagopvang in Leeuwarden

  • De Dagopvang in Leeuwarden blijft open voor iedereen die dakloos is, oftewel de mensen die in de Nachtopvang of buiten slapen. Wanneer bij serieuze verschijnselen zorg nodig is, is er onze isolatie-afdeling in de Nachtopvang (zie hierboven).
  • Wie een eigen woonplek heeft (huurwoning of in een voorziening), vragen we thuis te blijven.

Voor De Loods, De Werkerij en Skrep

Voor onze arbeidslocaties De Loods, De Werkerij en Skrep geldt dat:

  • De Loods in elk geval tot 6 april dicht is. We bieden de mensen alternatieve programma’s op de woon- of verblijflocatie. De Loods onderhoudt contacten met de deelnemers die zelfstandig wonen, zodat zij in beeld blijven
  • De Werkerij gesloten is tot in elk geval 6 april voor de jongeren die in een opvang- of woonlocatie binnen of buiten Zienn verblijven. We zijn open voor de jongeren die zelfstandig wonen en hebben voor hen 8 plekken beschikbaar. Zo houden deze jongeren hun structuur en blijven ze in beeld. Vervoer kunnen we in deze tijd helaas niet regelen; we vragen de jongeren zelf naar het werk te komen
  • Skrep geopend blijft voor dakloze mensen, oftewel de mensen die in de Nachtopvang of buiten slapen. We draaien alleen buitenprojecten en de binnenprojecten draaien.  Met de clienten van Skrep die zelfstandig wonen, onderhouden we telefonisch contact, zodat zij in beeld blijven.

Voor onze medewerkers

Onze medewerkers werken thuis waar dat kan en komen naar het werk waar dat nodig én verantwoord is. Waar begeleiding op afstand mogelijk is, doen we dat. En waar huisbezoek nodig is, letten we op de RIVM-richtlijnen en voldoende afstand.

Als we door ziekte bij personeel of cliënten de basiszorg in de knel komt, schalen we de begeleiding af. We zetten medewerkers die niet in roosters werken dan in voor de dagelijkse ondersteuning. En eventueel ook medewerkers uit de ondersteunende diensten. Zo hopen we met de inzet van de medewerkers de nodige basiszorg te kunnen bieden.. Daarbij mogen wij rekenen op gedreven krachten (dankjulliewel!).

Voor onze cliënten

Voor cliënten proberen we de zorg- en dienstverlening zoveel mogelijk door te laten gaan, in elk geval de basiszorg. Als we te maken krijgen met ziekteverschijnselen bij cliënten, dan verblijven ze in isolatie op de eigen zit-/slaapkamer. We betrekken de huisarts, GGD of thuiszorg waar nodig, zeker als er veel medische zorg nodig is of bij een eventuele vastgestelde besmetting.

Voor leveranciers, bezoekers en vrijwilligers

Bezoek van familieleden/vrienden van cliënten, ketenpartners, leveranciers en vrijwilligers kan helaas niet, tenzij bezoek nodig is voor iemands welzijn of om belangrijke processen, zorg- en dienstverlening draaiende te houden. Dat kan per locatie of afdeling verschillen. We beperken het bezoek sowieso tot een minimum en vragen iedereen rekening te houden met de RIVM-richtlijnen. Mensen met ziekteverschijnselen zullen wij geen toegang verlenen.

Onze maatregelen gelden tot nadere berichtgeving; bij veranderingen passen we deze pagina aan.

Vragen?

Vragen, tips of opmerkingen? Bel met 0900 – 118 88 81 of mail naar info@zienn.nl.

Terug naar het nieuwsoverzicht