Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

ANBI informatie Zienn

Zienn heeft een ANBI status. Dit betekent dat:

  • Wij geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen hoeven te betalen
  • Als wij zelf schenkingen doen in het algemeen belang, de ontvanger geen schenkbelasting hoeven te betalen
  • Onze donateurs hun giften mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Zienn steunen?

Zienn steunen? Graag! Dat kan met een bijdrage in de vorm van geld, kennis of producten voor een locatie, project of actie van Zienn. Onze fondsenwerver Cecielle Keizer kan met u meedenken over de mogelijkheden. U kunt ook Vriend worden van Zienn. Hier vindt u meer informatie over de mogelijkheden om Zienn te steunen.

ANBI informatie Zienn

Naam van de instelling
Stichting Zienn

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)
818813726

Post- en bezoekadres
Oostergoweg 1-d, 8911 MA Leeuwarden
Postbus 2579, 8901 AB Leeuwarden
Telefoon 088 – 066 30 00
E-mail info@zienn.nl

Doelstelling

Zienn biedt opvang en ondersteuning aan mensen die dakloos of thuisloos zijn of dat dreigen te worden. Het gaat om mensen die door allerlei omstandigheden sociaal erg kwetsbaar zijn. Zienn zal, waar nodig, de rol van pleitbezorger voor deze mensen op zich nemen. We werken aan omstandigheden waarin uitval en uitsluiting voorkomen kunnen worden.

Bestuurders

Beloningsbeleid

  • De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorering conform de door de NVTZ vastgestelde beloning voor toezichthouders in de zorg.
  • Voor de bestuursfunctie voor Zienn wordt de bezoldigingsregeling voor de zorg toegepast, zoals deze is vastgesteld door de NVTZ en NVZD. Bezoldiging vindt conform de hiervoor geldende normen plaats.
  • De salariëring van de werknemers van Zienn is conform de CAO Sociaal Werk.

(Financieel) Jaarverslag

  • Onze jaarverslagen en -jaarrekeningen vindt u bij onze publicaties.