Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Privacyverklaring

Hier vind je de privacyverklaring van Zienn. Wij vinden het belangrijk om goed om te gaan met je privacy. Onze privacyverklaring gaat over onze website www.zienn.nl en ook over onze zorg- en dienstverlening.

Onze website

Als je gebruik maakt van onze website www.zienn.nl laat je gegevens bij ons achter.

 • als je een vraag stelt via ons vragenformulier;
 • als je je aanmeldt voor opvang of begeleiding via ons aanmeldformulier;
 • als je een tip, compliment of klacht achterlaat via het daarvoor bestemde webformulier;
 • als je je aanmeldt voor onze online nieuwsbrief E-Zienn;
 • als je je aanmeldt als vrijwilliger voor enkele van onze vrijwilligersfuncties;
 • als je je aanmeldt als donateur van de Vrienden van Zienn;
 • via tracking cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op je computer komen als je onze website bezoekt. Via deze cookies laat je geen persoonlijke gegevens achter. Wij gebruiken deze cookies alleen om het aantal bezoekers aan onze websitepagina’s te kunnen analyseren en de website te kunnen verbeteren.

Wij verzamelen alleen die gegevens die nodig zijn om je aanmelding, vraag, klacht, tip of compliment goed te verwerken. Zie ook verderop bij ‘Verwerking persoonsgegevens’.

Onze begeleiding

Als je opvang en/of begeleiding van ons krijgt, registreren wij ook persoonlijke gegevens van je. Dat doen we om goede begeleiding te kunnen geven. Jouw persoonlijke – en begeleidingsgegevens verzamelen we in een dossier. Alleen begeleiders kunnen bij je dossier en jij kunt altijd een kopie opvragen (zie ook verderop bij ‘Rechten’). Bij de start van de begeleiding nemen wij met je door met welke andere organisaties (derden) wij gegevens uitwisselen, je ondertekent daarvoor een formulier. Wij verstrekken geen gegevens aan anderen zonder jouw toestemming, behalve bij een wettelijke verplichting, een vitaal belang of een overeenkomst waar Zienn uitvoering aan moet geven .
In onze voorziening is kan er sprake zijn van cameratoezicht om de veiligheid in en om onze voorzieningen te kunnen bewaken. Voor de beelden hebben wij een maximale bewaartermijn (zie ook hieronder bij ‘Verwerking persoonsgegevens’).

Verwerking persoonsgegevens

Van alle persoonsgegevens die we verwerken, houden we een verwerkingsregister bij. Daarin staat:

 • welke persoonsgegevens we verzamelen;
 • met welk doel (waarom) we die persoonsgegevens bewaren. Hier staat op basis van welke grondslag volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wij de gegevens verzamelen;
 • hoe lang we de gegevens bewaren;
 • hoe we de gegevens beveiligen (zie ook hieronder bij ‘Informatiebeveiliging’).

Ben je geïnteresseerd in ons verwerkingsregister? Stuur dan een mail naar onze functionaris Gegevensbescherming. Wij verzamelen jouw persoonsgegevens als je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Informatiebeveiliging

Zienn beveiligt persoonsgegevens met technische en organisatorische maatregelen. Daarbij zetten wij actief in op de zogenaamde ‘Informatiebeveiliging’. Informatiebeveiliging is noodzakelijk om informatie ongestoord te kunnen verwerken. Bij de informatiebeveiliging zijn de volgende waarborgen van belang:
• beschikbaarheid van informatie voor betrokken hulpverleners;
• correctheid en volledigheid van informatie (integriteit);
• vertrouwelijkheid van informatie (niemand mag toegang krijgen tot informatie die daarvoor niet gemachtigd is ).

Rechten

Iedereen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft diverse rechten. Deze rechten en de uitoefening daarvan kunnen per doelgroep en verwerking verschillen. In het algemeen zijn er de volgende rechten:

 • het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat je het recht hebt om de gegevens die we van je verwerken, te ontvangen. Zodat jij ze kunt overdragen aan een andere partij;
 • het recht op vergetelheid. Dit is je recht om ‘vergeten’ te worden, oftewel je recht op vernietiging van je gegevens door Zienn;
 • het recht op inzage. Dit is je recht om de persoonsgegevens in te zien die wij van je verwerken;
 • het recht op rectificatie en aanvulling. Dit is je recht om de persoonsgegevens die Zienn van je werkt, te wijzigen;
 • het recht op beperking van de verwerking. Dit is je om minder gegevens te laten verwerken;
 • het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering houdt in dat een onderneming op basis van persoonsgegevens algemene profielen schetst. Zienn maakt hier geen gebruik van;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking, zie ook hieronder bij ‘Contact’.

Contact

De directeur-bestuurder van Zienn is verantwoordelijk voor alle gegevens die Zienn verwerkt. Als je het niet eens bent met de verwerking van je gegevens, dan kun je dit bij ons aangeven. We hebben een interne toezichthouder op het gebied van privacy: de Functionaris Gegevensbescherming. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Hieronder staan de contactgegevens aan van de verantwoordelijke, de Functionaris Gegevensbescherming en van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke voor verwerking persoonsgegevens Zienn
Marita Schreur (bestuurder)
Oostergoweg 1–d
8911 AM Leeuwarden
Tel: 088-066 30 00

Functionaris Gegevensbescherming
Sabrina Westra
Oostergoweg 1-d
8911 AM Leeuwarden
Tel: 088-066 30 72 / 06 45 88 42 04
s.westra@zienn.nl

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Tel: 0900-200 12 01
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Definities

Persoonsgegevens:
Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens.

Gegevensverwerking:
Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van automatisering, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, uitwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Grondslag:
Gronden op basis waarvan gegevensverwerking mag plaatsvinden.

Gerechtvaardigd belang:
Een gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke kan aanwezig worden geacht in het geval dat de betreffende verwerking voor laatstgenoemde noodzakelijk is om zijn reguliere bedrijfsactiviteiten te kunnen verrichten.
De verantwoordelijke kan zijn beroep of bedrijf niet goed uitoefenen indien hem de mogelijkheid zou worden ontzegd de met het oog daarop noodzakelijke gegevens te verwerken.