Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Medezeggenschap bij Zienn

‘Medezeggenschap, dat doen wij hier gewoon zo!’

Bij Zienn praat, denk en besluit je als medewerker continu en op alle niveaus mee. Sterker nog… daartoe worden medewerkers zelfs uitgenodigd. In een organisatie met betrokken medewerkers, die steeds met elkaar de dialoog aan gaan is dat heel normaal. Want zo is er steeds een breed draagvlak voor het eigen werk en het beleid van de organisatie. Bovendien past medezeggenschap bij begeleidingsmethodiek Krachtwerk van Zienn. Daarin staan eigen regie, uitgaan van kansen en focus op talenten voorop.

Raad voor Medezeggenschap

Formeel is medezeggenschap geregeld via de Raad voor Medezeggenschap, die jaren geleden is ontstaan uit de OR. De Raad jaagt medezeggenschap aan, bewaakt dat belangrijke onderwerpen besproken worden en toetst of de input vanuit medewerkers daadwerkelijk terugkomt in beleid.

Bottom-up en top-down

In de praktijk is het werkoverleg eigenlijk hét moment voor inspraak. Hier ontstaan vaak de thema’s of projecten, die in de meeste gevallen direct kunnen worden opgepakt. Soms is een breder advies gewenst om een project breed op de agenda te krijgen. Bijvoorbeeld als een project meerdere teams of afdelingen raakt. In dat geval kan ook de RvM-contactpersoon, die per afdeling is benoemd, een verbindende rol spelen. Medezeggenschap werkt zowel bottom-up als top-down. Zo wordt de RvM al heel vroeg betrokken in beleidskeuzes, waardoor daadwerkelijk invloed uitgeoefend kan worden op het resultaat.

Resultaatverantwoordelijk werken

Bij Zienn zijn medewerkers binnen kaders zelf verantwoordelijk voor hun werk. Resultaatverantwoordelijk werken noemen we dat. Het brengt met zich mee dat verantwoordelijkheden laag in de organisatie liggen. Medewerkers krijgen de ruimte om zoveel mogelijk naar eigen inzicht hun werk te doen. Zien ze iets wat handiger kan, dan pakken ze dat zelf op. Collega’s delen hun kennis en talenten en werken zo samen aan het beste resultaat.

Krachtgericht werken

Hoe we de organisatie en medezeggenschap hebben ingericht, valt samen met hoe we cliënten begeleiden.  Sterker nog: alles is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daardoor lukt het goed om krachtgericht werken handen en voeten te geven. Hoe dat precies zit, hebben we in beeld deze animatie: ‘Zo werkt Zienn, de pijlers van ons werk’.

Folder Medezeggenschap