Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

ANBI informatie Vrienden

De stichting Vrienden van Zienn heeft de ANBI status. Dat betekent dat uw gift aftrekbaar is. Hieronder vindt u de ANBI informatie Vrienden van Zienn:

Naam

Stichting Vrienden van Zienn

RSIN of fiscaal nummer

8106.15.290

Bestuurssamenstelling

De heer B. Nijboer (voorzitter)
Mevrouw S. de Jong (secretaris)
De heer D. Ruiter, (penningmeester)

Postadres

Postbus 2579, 8901 AB  Leeuwarden, t.a.v. Vrienden van Zienn

Mailadres Zienn

Paula van der Tooren, p.tooren@zienn.nl

Beleid

Zienn biedt opvang en begeleiding aan mensen die dak- of thuisloos zijn, dat dreigen te worden of zich in een crisissituatie bevinden. Het werkgebied is Friesland, Groningen en Drenthe.

Doelstelling

De Vrienden van Zienn heeft als doel financiële steun te verlenen aan projecten, activiteiten en werkzaamheden van de stichting Zienn, in de ruimste zin van het woord. Het bestuur ontvangt en genereert daarvoor geld:

  • vanuit erfstellingen en legaten
  • van particulieren, ondernemers, kerken en overheid in het werkgebied van Zienn (eenmalige of periodieke donaties)
  • door donateurs of donaties te werven via de website van Zienn en tijdens activiteiten/evenementen.

Werkwijze

Het geld (vermogen) van de Vrienden van Zienn staat ter beschikking van alle locaties en voorzieningen van Zienn. Uitzondering zijn de geoormerkte bedragen waarvan de schenker heeft gesteld dat deze expliciet voor een aangewezen voorziening bestemd zijn. Locaties en afdelingen van Zienn kunnen jaarlijks in oktober/november een aanvraag voor financiële steun bij de Vrienden van Zienn indienen. Alleen als de gevraagde aanvraag niet past binnen de begroting van Zienn en er geen andere subsidiemogelijkheden zijn, kan het bestuur besluiten tot toekenning van de gevraagde bijdrage. Dat besluit valt tijdens onze jaarlijkse vergadering in november.

Incidenteel komen er ook gedurende het jaar financieringsverzoeken binnen waarover het bestuur een besluit tot wel of geen toekenning neemt. De voorwaarden waaronder de Vrienden van Zienn een bijdrage verstrekt, liggen vast in een reglement.

Beloningsbeleid

Het bestuur van de Vrienden van Zienn bestaat uit vrijwilligers; zij ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Bij de stichting zijn geen medewerkers in dienst.

Vermogen

De Vrienden van Zienn heeft haar vermogen weggezet in een beleggingsfonds, in participaties Oikocredit Nederland, in deposito’s en op bankrekeningen. Het bestuur streeft naar een zo gunstig mogelijk rendement op het vermogen en werkt met een beleggingsstatuut. Daarin zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden rondom beleggingen vastgelegd. Ons vermogen gebruiken we vanzelfsprekend om invulling te geven aan onze doelstelling. Het vermogen omvat een bufferbedrag voor periodes waarin we geen of aanzienlijk minder geld ontvangen/genereren. Zo kunnen we ook in die periodes ons werk voortzetten.

Algemeen

In 2012 heeft de stichting Vrienden van Zienn een nieuw huishoudelijk reglement en een beleidsplan opgesteld en een aantal zaken geactualiseerd.

Activiteiten

In het jaar 2018 is sprake van een positief batig saldo van ruim € 1.500. Ten opzichte van vorig jaar is dit, door enerzijds lagere baten en anderzijds hogere lasten, per saldo een belangrijk lagere bate. Ook in 2018 hebben wij met de opbrengsten invulling kunnen geven aan het statutaire doel namelijk het financieel ondersteunen van projecten, activiteiten en werkzaamheden van Zienn. In 2018 is voor € 11.700 aan activiteiten bijgedragen. Hierbij valt te denken aan:

  • bijdrage activiteiten van Crisisopvang Burgum en Leek voor bijna € 2.200;
  • bijdrage Activering Dagopvang, Nachtopvang, Sociale activering voor bijna € 1.900;
  • extra bijdrage voor De Werkerij van ruim € 3.100;
  • bijdrage activiteiten Sociaal Pensions en Huis van Jongeren voor bijna € 3.700;
  • bijdrage activiteiten Algemene Opvang en Zorgopvang voor bijna € 800

Er is in 2018 geen beroep gedaan op een bijdrage voor de winternoodhulp in de Nachtopvang.

Financiële verantwoording