Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

ANBI informatie Vrienden

De stichting Vrienden van Zienn heeft de ANBI status. Dat betekent dat uw gift aftrekbaar is. Hieronder vindt u de ANBI informatie Vrienden van Zienn:

Naam

Stichting Vrienden van Zienn

RSIN of fiscaal nummer

8106.15.290

Bestuurssamenstelling

De heer B. Nijboer (voorzitter)
Mevrouw S. de Jong (secretaris)
De heer D. Ruiter, (penningmeester)

Postadres

Vrienden van Zienn, Van Haersmasingel 49, 9062 GA  Oentsjerk

Mailadres Zienn

Paula van der Tooren, p.tooren@zienn.nl

Beleid

Zienn biedt opvang en begeleiding aan mensen die dak- of thuisloos zijn, dat dreigen te worden of zich in een crisissituatie bevinden. Het werkgebied is Friesland, Groningen en Drenthe.

Doelstelling

De Vrienden van Zienn heeft als doel financiële steun te verlenen aan projecten, activiteiten en werkzaamheden van de stichting Zienn, in de ruimste zin van het woord. Het bestuur ontvangt en genereert daarvoor geld:

  • vanuit erfstellingen en legaten
  • van particulieren, ondernemers, kerken en overheid in het werkgebied van Zienn (eenmalige of periodieke donaties)
  • door donateurs of donaties te werven via de website van Zienn en tijdens activiteiten/evenementen.

Werkwijze

Het geld (vermogen) van de Vrienden van Zienn staat ter beschikking van alle locaties en voorzieningen van Zienn. Uitzondering zijn de geoormerkte bedragen waarvan de schenker heeft gesteld dat deze expliciet voor een aangewezen voorziening bestemd zijn. Locaties en afdelingen van Zienn kunnen jaarlijks in oktober/november een aanvraag voor financiële steun bij de Vrienden van Zienn indienen. Alleen als de gevraagde aanvraag niet past binnen de begroting van Zienn en er geen andere subsidiemogelijkheden zijn, kan het bestuur besluiten tot toekenning van de gevraagde bijdrage. Dat besluit valt tijdens onze jaarlijkse vergadering in november.

Incidenteel komen er ook gedurende het jaar financieringsverzoeken binnen waarover het bestuur een besluit tot wel of geen toekenning neemt. De voorwaarden waaronder de Vrienden van Zienn een bijdrage verstrekt, liggen vast in een reglement.

Beloningsbeleid

Het bestuur van de Vrienden van Zienn bestaat uit vrijwilligers; zij ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Bij de stichting zijn geen medewerkers in dienst.

Vermogen

De Vrienden van Zienn heeft haar vermogen weggezet in een beleggingsfonds, in participaties Oikocredit Nederland en op bankrekeningen. Het bestuur streeft naar een zo gunstig mogelijk rendement op het vermogen en werkt met een beleggingsstatuut. Daarin zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden rondom beleggingen vastgelegd. Ons vermogen gebruiken we vanzelfsprekend om invulling te geven aan onze doelstelling. Het vermogen omvat een bufferbedrag voor periodes waarin we geen of aanzienlijk minder geld ontvangen/genereren. Zo kunnen we ook in die periodes ons werk voortzetten.

Algemeen

In 2012 heeft de stichting Vrienden van Zienn een nieuw huishoudelijk reglement en een beleidsplan opgesteld die steeds worden geactualiseerd.

Activiteiten

In het jaar 2019 is sprake van een positief batig saldo van ruim € 6.400. Ten opzichte van vorig jaar is dit, door enerzijds hogere baten en anderzijds lagere lasten, per saldo een belangrijk hogere bate.

Ook in 2019 hebben wij met de opbrengsten invulling kunnen geven aan het statutaire doel: het financieel ondersteunen van projecten, activiteiten en werkzaamheden van Zienn. In 2019 is voor  € 9.400 aan activiteiten bijgedragen. Hierbij valt te denken aan:

  • bijdrage aan activiteiten van Crisisopvang Burgum en Leek voor bijna € 3.700,-;
  • bijdrage activering Dag- en Nachtopvang en Sociale activering voor bijna € 1.500,-;
  • bijdrage activiteiten Sociaal Pensions in Drachten, Sneek en Leeuwarden bijna € 3.000,-;
  • bijdrage activiteiten Huis van Jongeren voor bijna € 900,-;
  • bijdrage activiteiten Algemene- en Zorgopvang voor bijna € 300,-.

Financiële verantwoording